شیوه پرداخت

واریز به کارت شماره                نزد بانک                      بنام